• 1
  • 2
  • 3
  • 4

برنامه ریزی و زمانبندی نگهداری و تعمیرات

برنامه­ ريزي و زمان­بندي حلقه مفقوده مديريت دارايي­هاي فيزيكي در بسياري از سازمان­ها است.

پس از تدوين فعالیت های مناسب نگهدارى وتعميرات، برنامه­ ريزي و زمان­بندى صحيح آنهابه سازمان كمك مى­كند تا علاوه بربهينه سازى فعاليتهاى نيروهاى نگهدارى وتعميرات،هزينه نهايى تمام شده را كاهش و اثر بخشى كلى تجهيزات (OEE)را افزايش دهد. در واقع درحاليكه هزينه­ هاي نگهداري و تعميرات كاهش مي­ يابد قابليت اطمينان تجهيزات نيز افزايش مي­ يابد.

در تعداد كمي از سازمان­ها، معناي برنامه­ ريزي و زمان­ بندي به درستي درك شده و منابع گران قيمت نگهداري و تعميرات به خوبي مديريت و كنترل مي­شود. حتی می توان سازمان هایی را نیز یافت که در برنامه ریزی و زمانبندی فعالیت­های خود بسیار موفق عمل کرده و این مسئله منجر به افزایش توان رقابت پذیری ایشان در قیاس با رقبای آن ها شده است. پیاده سازی صحیح پروژه های مرتبط با بهبود مدیریت کار (شامل برنامه ریزی و زمانبندی) دارای ظرافت های خاصی است که در کیفیت پیاده سازی آن بسیار تاثیر گذارند.

متخصصان شركت PAMCo با تجارب بین المللی در صنایع مختلف، دانش و تجربه خود در زمینه برنامه ریزی و زمانبندی فعالیت های نگهداری و تعمیرات را در اختیار سازمان شما قرار می دهند. سازمان­ شما بعد از برخورداری از آموزش­ها و مشاوره­هاي موثر و در سطح كلاس جهاني شرکت PAMCo، با بهره­گيري از دانش برنامه­ريزي و زمان­بندي، خواهند توانست:

  • فعالیت های نگهداری و تعميراتي خود را با استفاده از بهينه­ترين حالت منابع و به شيوه­اي صحيح به انجام برسانند.
  • سطح ایمنی در اجرای فعالیت های نت را افزایش دهند.
  • زمان و انرژي نيروي انساني موجود را از كارهاي اضافه آزاد ساخته و آن­ها را به كارهاي ارزشمند اختصاص دهند.
  • فضاي مشاركتي كاري بين تعميرات و عمليات را ايجاد نمايند.
  • به پيشرفت مستمر در زمينه مديريت دارايي­هاي فيزيكي دست يابند.